سوابق همکاری :

سازمان مدیریت صنعتی تهران

انرژی اتمی اصفهان

ذوب آهن اصفهان

شرکت هواپیمایی کیش ایر

سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان

شرکت زمزم اصفهان

سازمان نظام مهندسی کشاورزی اصفهان

سد و نیروگاه شهید عباسپور مسجد سلیمان